Skip navigation
Hulp nodig?
Onbedoeld zwanger?

We zijn er voor je. Onze hulp is gratis. Neem contact met ons op!

Bel 035 621 42 05 Stuur een bericht

Privacybeleid

Er is hulp is onderdeel van Stichting Schreeuw om leven. Het privacybeleid van Er is hulp wordt uitgevoerd vanuit Schreeuw om leven.

Download hier ons privacybeleid.

Privacyverklaring

Privacyverklaring – hulpvragers

Deze aanvullende privacyverklaring vormt een geheel met de algemene privacyverklaring van Stichting Schreeuw om leven en heeft alleen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van cliënten.

De verwerking van persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie die iets zegt over een persoon of herleidbaar is naar een persoon. Iedere handeling die Stichting Schreeuw om leven kan uitvoeren met persoonsgegevens, wordt het verwerken van persoonsgegevens genoemd. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het opvragen van informatie of het delen van informatie met iemand anders. Stichting Schreeuw om leven acht het van groot belang dat er zorgvuldig met de persoonsgegevens van cliënten en anderen wordt omgegaan. Hoe wij dat doen leggen wij hieronder uit.

Toepassing

Deze privacy verklaring is in de eerste plaats van toepassing op:

 • iedere vorm van verwerking van persoonsgegevens, ongeacht of deze gegevens mondeling, op papier, via email of anderszins digitaal door middel van foto, video of audio worden verwerkt.

Uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens

Stichting Schreeuw om leven hanteert een aantal uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens en neemt maatregelen voor een rechtmatige, betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens:

 • Stichting Schreeuw om leven verwerkt alleen die voor de uitvoering van de taken noodzakelijk zijn. Daarbij zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn.
 • Stichting Schreeuw om leven verwerkt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is.
 • Stichting Schreeuw om leven zorgt er voor dat de persoonsgegevens die worden gebruikt juist en nauwkeurig zijn.
 • Stichting Schreeuw om leven bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn en niet langer dan wettelijk is toegestaan.
 • Stichting Schreeuw om leven neemt passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Alleen personen met de juiste bevoegdheden en geheimhoudingsplicht kunnen persoonsgegevens verwerken. Met organisaties die toegang hebben tot de persoonsgegevens die wij verwerken, zoals een ICT-bedrijf, hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Stichting Schreeuw om leven beschikt over een register van verwerkingen dat informatie bevat over de persoonsgegevens die wij verwerken. Dit register bevat meer gedetailleerde informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken, zoals welke persoonsgegevens verzameld en waarvoor wij die gegevens gebruiken.

Wie heeft toegang tot het dossier?

Uitvoering dienstverlening

 • Medewerkers van Stichting Schreeuw om leven die betrokken zijn bij de uitvoering van de hulpverlening hebben toegang tot informatie in het dossier. Dat geldt ook voor de vervanger van deze medewerker. Voor gedragswetenschappers en juristen die om advies worden gevraagd kan het ook nodig zijn dat zij toegang tot het dossier hebben. Dit gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden in een casus.
 • Voor het uitvoeren van administratieve handelingen, zoals het versturen van brieven en het invoeren van rapportages, hebben administratief medewerkers toegang tot het dossier.

Onderzoek & Controle

 • Daarnaast kunnen leidinggevenden (of namens hen gemandateerden) dossiers inzien voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles, klachtbemiddeling, en voor onderzoek bij incidenten en calamiteiten.
 • Stichting Schreeuw om leven kan er voor kiezen om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek in het kader van het algemeen belang. Voor dit onderzoek worden dossiers geselecteerd. Indien onderzoekers toegang krijgen tot een dossier dan gelden strikte voorwaarden zoals het kunnen aantonen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en ook voor de onderzoekers geldt de verplichting t.a.v. het tekenen van een geheimhoudingsverklaring. Tevens zullen in de uiteindelijke onderzoeksrapportage nooit persoonsgegevens zijn opgenomen.
 • Jaarlijks krijgt Schreeuw om leven bezoek van de accountant. Voor de financiële controle die deze uitvoert, kan door hen steekproefsgewijs toegang tot dossiers worden gevraagd. In het geval dat de Inspectie Gezondheidszorg of de Inspectie Justitie en Veiligheid een onderzoek verricht in onze organisatie zijn wij verplicht hieraan onze medewerking te verlenen inclusief het verlenen van toegang tot dossiers. Medewerkers van de genoemde organisaties hebben tevens een geheimhoudingsverklaring getekend.

Ontvangen van persoonsgegevens

Stichting Schreeuw om leven ontvangt en verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Afhankelijk van het doel, verwerken wij een of meerdere van onderstaande persoonsgegevens:

 • naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met u te kunnen communiceren, zoals uw e-mailadres

Daarnaast worden de volgende bijzonder gegevens vastgelegd:

 • etnische gegevens
 • gegevens over religie en levensovertuiging

Deze gegevens worden vastgelegd om het geven van kwalitatief goede zorg mogelijk te maken. Wij verwerken alleen die gegevens die wij nodig hebben om onze rol als hulporgorganisatie (inclusief al onze sociaal-maatschappelijke activiteiten) naar behoren te kunnen vervullen.

Verwerkingsdoel en rechtmatige grondslagen

Stichting Schreeuw om leven behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Stichting Schreeuw om leven verwerkt persoonsgegevens in verband met de volgende doelen:

 • het zo goed mogelijk invulling geven aan de hulpverlening;
 • een verantwoorde bedrijfsvoering, waaronder het kunnen voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
 • het ontwikkelen van beleid;
 • het doen van wetenschappelijke onderzoek.

Beveiliging en toegang

Stichting Schreeuw om leven treft als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Vordering Gegevensbescherming alle voorzieningen: 3

 • ter bevordering van de transparantie, juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens die op grond van dit reglement worden verwerkt;
 • die nodig zijn om de in het bestand opgenomen persoonsgegevens te beveiligen;
 • om ervoor te zorgen dat niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan nodig is voor doelen waarvoor zij zijn verzameld en dat zij niet voor andere doelen worden gebruikt.

De beveiliging van persoonsgegevens vindt plaats via meerdere technische en organisatorische maatregelen zoals Firewalls, Virusscanners, wachtwoordbeleid, loggin van toegang, gedragsregels en bewustwordingscampagnes voor medewerkers.

Papieren dossiers worden bewaard in afsluitbare kasten waartoe alleen bevoegde personen toegang hebben.

Met wie wisselt Schreeuw om leven persoonsgegevens uit?

Stichting Schreeuw om leven mag persoonlijke gegevens van de betrokkene niet zomaar aan anderen doorgeven of gegevens over de betrokkene opvragen. Het uitgangspunt is dat voor het uitwisselen van persoonsgegevens toestemming van de betrokkene nodig is om de geheimhoudingsplicht te kunnen doorbreken. En wij moeten beoordelen of door het uitwisselen van informatie niet de privacy van andere personen wordt geschonden. In de volgende situaties kunnen wij zonder toestemming van de betrokkende informatie met een derde uitwisselen:

 • Stichting Schreeuw om leven mag zonder toestemming gegevens uitwisselen met de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, de rechterlijke macht en openbaar ministerie en Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden als dat nodig is om de jeugdige te beschermen.
 • Als het voor het uitvoeren van de jeugdbescherming noodzakelijk is, verstrekt Stichting Schreeuw om leven gegevens aan hulpverleners of instanties die direct betrokken zijn bij de hulpverlening.
 • Stichting Schreeuw om leven mag gegevens uitwisselen met de klachtencommissie, tuchtcolleges en de Nationale- en Kinderombudsman in het geval van een (tucht)klacht of in het kader van juridische procedures.
 • Als een medewerker vindt dat hij alleen door anderen te informeren ernstig nadeel, een strafbaar feit of gevaar voor de jeugdige of een andere betrokkenen kan voorkomen kan de medewerker bijvoorbeeld persoonsgegevens verstrekken aan de politie of de casus inbrengen in samenwerkingsverband zoals een Zorg- en Veiligheidshuis.

Recht op aanpassing, inzage en verwijdering

Inzage

U heeft het recht op inzage in/of afschrift van uw persoonsgegevens voor zover die betrekking hebben op uzelf. Een verzoek tot inzage van het dossier kan door u, of uw wettelijk vertegenwoordiger, worden ingediend bij uw behandelaar. De inzage of afschrift kan worden geweigerd:

 • wanneer de persoonlijke levenssfeer van een ander wordt geschaad;
 • ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
 • wanneer de hulpverlener door het verstrekken van inlichtingen of de inzage in strijd handelt met de zorg die een goed hulpverlener in acht zou moeten nemen.

Inzien dossier door Jeugdige:

 • Is een jeugdige tussen de 12 en 16 jaar? Zowel de jeugdige als ouder met gezag of voogd kunnen het dossier inzien. De ouder met gezag of voogd heeft hiervoor geen toestemming van de jeugdige nodig.
 • Is een jeugdige 16 jaar of ouder? Alleen de jeugdige heeft recht op inzage. Wil de ouder met gezag of voogd inzage in het dossier? Dan is toestemming van de jeugdige nodig.
 • Is een jeugdige wilsonbekwaam? Dan komt het recht op inzage toe aan de ouder met gezag of voogd. Is de jeugdige 18 jaar of ouder? Dan komen het recht op inzage toe aan de (wettelijk) vertegenwoordiger van de jeugdige.

Aanpassingen en verwijdering

U kunt Stichting Schreeuw om leven schriftelijk verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen wanneer deze feitelijk onjuist zijn, niet dienen voor het doel van de verwerking of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt ook schriftelijk verzoeken om vernietiging van uw persoonsgegevens tenzij hiermee belangen van anderen worden geschaad of wanneer deze moeten worden bewaard op grond van wettelijke voorschriften.

Stichting Schreeuw om leven informeert u binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of en in welke mate aan het verzoek kan worden voldaan. Niet in alle gevallen kunnen wij uw verzoek voor verwijdering uitvoeren. Bijvoorbeeld omdat de wet voorschrijft dat wij bepaalde gegevens moeten bewaren. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

Uw verzoek kunt u schriftelijke indienen via:

 • Stichting Schreeuw om leven
 • t.a.v. Privacy Officer
 • Ruitersweg 35
 • 1211 KT Hilversum

 Bewaartermijnen

Stichting Schreeuw om leven bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we ze gebruiken. Gegevens van cliënten worden bewaard zolang deze nodig zijn voor de hulpverlening. Gegevens van cliënten worden twee jaar na het beëindigen van de hulpverlening geanonimiseerd, zodat de gegevens daarna niet teruggeleid kunnen worden naar een persoon. Er blijven alleen gegeven over die gebruikt worden voor analyse. In alle andere gevallen worden alle gegevens vernietigd, zodra er geen doel mee gediend wordt. Van cliënten die een verwerkingstraject abortus hebben gedaan, worden de gegevens maximaal vijf jaar op papier bewaard en daarna vernietigd.

 Vragen, klachten en rechtsbescherming

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u een vraag over naleving van dit reglement? Neem dan contact op met de Privacy Officer.

Heeft u een klacht of een opmerking over hoe Stichting Schreeuw om leven omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens? Bij voorkeur zien we dat een betrokkene en de betrokken medewerker en/of diens leidinggevende een klacht over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, samen bespreken. Ook kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming betrokken worden, die over de situatie onafhankelijk advies kan geven. 5

Wat kunt u nog meer doen bij klachten of als u het niet eens bent met onze beslissing die wij hebben gegeven op uw verzoek om uw rechten uit te oefenen:

Vindt u dat wij niet goed hebben beslist op uw verzoek met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegeven? Bijvoorbeeld omdat wij geen gehoor geven aan uw verzoek om het dossier te vernietigen, maar u toch het dossier vernietigd wilt hebben? Dan kunt u binnen zes weken na het antwoord bij de burgerlijke rechter een verzoek indienen om hier een beslissing over te nemen. Voor deze procedure bij de rechtbank is geen advocaat nodig.

 Functionaris Gegevensbescherming

Hieronder vindt u de contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming:

info@schreeeuwomleven.nl

Stichting Schreeuw om leven

 • t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
 • Ruitersweg 35a
 • 1211 KT Hilversum

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Telefoon: 0900-2001 201

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/vragen-aan-de-autoriteit-persoonsgegevens

Wijziging privacyverklaring

Stichting Schreeuw om leven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig onze privacyverklaring voor mogelijke veranderingen in ons beleid.

Contactgegevens Privacy

Heb je vragen over je gegevens of over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op via:

Stichting Schreeuw om leven 
Ruitersweg 35
1211KT Hilversum

Contactpersoon voor privacy-zaken is mevrouw E. Eits